Skip to content

Кластери в глобальній економіці

1.3.4.  Від внутрішніх до зовнішніх джерел розвитку компанії


Як правило, раніше переважала думка про те, що успіх компанії залежить від реалізації розробленої нею стратегії розвитку, що ґрунтувалася на внутрішніх можливостях організації. Однак економічна стійкість виробничих структур сьогодні визначається не тільки раціональною організацією господарювання, зниженням витрат і розвитком спеціалізації, тобто впливом керування лише на внутрішні фактори. Усе більше приходить розуміння того, що успіх багато в чому залежить і від зовнішніх факторів, не зв’язаних з компанією. Іде в минуле уявлення про конкуренцію як про статичне явище, яке можна подолати лише одним зниженням витрат виробництва.

На провідне місце найчастіше висуваються проблеми адаптації і гнучкості компаній в умовах постійних змін зовнішнього середовища, яке із зростанням глобалізації стає динамічнішим і характеризується постійним оновленням. У цих умовах фактори виробництва безупинно змінюються. Відкритість економік більшості країн, що зростає у світових масштабах, також сприяє посиленню таких зрушень. Водночас посилюється вплив процесу встановлення тісних зв’язків з постачальниками, покупцями і з іншими організаціями, здатними справляти вплив як на ефективність виробництва, так і темпи оновлення. Нове тисячоріччя поставило завдання перед компаніями — вийти за рамки відомих схем перетворення структур і почати перебудовуватися, використовуючи нові можливості, що принесла глобалізація й інформаційні технології. Мета при цьому полягає в тому, щоб не обмежувати витрати, а докорінно змінити підхід до обслуговування клієнтів, своє відношення до інновацій, зробити компанію сприйнятливою і чуйною до вимог ринку.

У сучасній економіці помітнішими стають явища, що змушують фірми замислюватися про подальші свої перспективи і майбутнє призначення. Згодом усе менше успіху приносять реорганізація чи реструктуризація компанії і характер її поведінки на ринку. Для досягнення успіху в нових умовах необхідно знаходити нових партнерів, нові технології, нові бізнес-процеси. Перебудовувати колишні, адаптовані до застарілого середовища структури рівноцінно даремному витрачанню часу, оскільки ні світове співтовариство, ні економіка, ні правила гри в діловому світі не стоять на місці.

Процвітання і перспективи компанії залежать від її продуктивності й уміння використовувати фактори виробництва у певному місці розташування. У свою чергу, процвітання і рівень продуктивності будь-якого регіону залежать не від галузей, у яких конкурують фірми, а від того, яким чином вони конкурують, як вони використовують інструменти конкуренції і методи підвищення своїх технологічних можливостей.

Визначальний вплив на діяльність компанії, її продуктивність у межах території функціонування справляють якість економічної обстановки регіону, динаміка зміни зовнішнього середовища. Останні можна визначити як сукупність перемінних, що знаходяться за межами можливості компанії і не є сферою безпосереднього впливу з боку менеджменту компанії. Це структури, пов’язані з конкретною компанією відповідно до завдань, які вона виконує, а саме: споживачі, постачальники, конкуренти, ланки інфраструктури, профспілки, асоціації й об’єднання, органи керування. Слід також враховувати і наявність деякого другого ряду перемінних факторів зовнішнього середовища, що хоча і не справляють безпосереднього впливу на оперативну діяльність компанії, але змушують її керівництво вносити зміни в стратегію розвитку. На стратегію розвитку здійснюють сильний вплив економічні, політичні, соціально-культурні, правові, технологічні, екологічні, фізико-географічні фактори. У сучасних умовах значення факторів зовнішнього середовища різко підвищується з ускладненням усієї системи суспільних відносин. З урахуванням значного ступеня невизначеності зовнішнього середовища сьогодні більшу значущість набуває застосування ситуаційного підходу до керування компанією. Відповідно до цієї концепції внутрішнє середовище організації є реакцією на різні зовнішні впливи. У зв’язку з цим, за канонами цієї концепції, діагностика ситуації — це визначення комбінації факторів, що впливають на роботу компанії на даний момент. На основі поставленого діагнозу вирішується головне управлінське завдання — здійснюється коригування й адаптація компанії до зовнішніх умов28.

Які саме зовнішні впливи визначають якість економічної обстановки? До них слід віднести переваги, недоліки і специфічні сторони інфраструктури, можливості й умови одержання високоякісного сервісу, наявність у регіоні професіоналів потрібного профілю, вади законодавчої бази, суперечлива чи стимулююча підприємництво податкова система.

Світ швидко змінюється, і для того, щоб вижити, компанії повинні змінюватися разом з ним. Менеджмент компанії не може запізнюватися щодо прогресивних рішень. Навпаки, прийняття рішень повинне випереджати розвиток подій. Сучасний менеджмент пропонує тисячі варіантів управлінських рішень, і мистецтво полягає в тім, щоб швидко і правильно оцінити характер впливу зовнішнього середовища і з урахуванням багатоваріантності і неординарності господарських комбінацій знайти найкращий, можливо, єдиний відповідний хід.

З кожним роком підприємцям необхідно враховувати все більшу кількість факторів зовнішнього середовища, що набувають воістину глобального масштабу. Згадані вище обставини зумовлюють необхідність формування і функціонування в Україні виробничих структур як відкритих соціально орієнтованих систем. Концепція організації як відкритої системи означає її остаточний поворот до ринку і споживача. У перспективі кожна організація, що функціонує в Україні, повинна самостійно вирішувати не тільки внутріш- ньофірмові питання, але й проблеми розвитку взаємовідносин із зовнішнім середовищем.

Відкритість і змінюваність є характерними для сьогоденного світу, надають великі можливості країні, компанії, кожному індивідууму. Водночас існує небезпечна імовірність виникнення нових, породжених глобалізацією, складних соціальних проблем, що вимагають свого нагального вирішення.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9