Skip to content

Монографія Кластери в Глобальній Економіці

Київ – Логос – 2004

ББК 65.5 С59

Соколенко С. І.

С59 Кластери в глобальній економіці.

К.: Логос, 2004.— 848 с.: 190 іл.

ISBN 966-581-477-Х

У монографії узагальнено багаторічний досвід вивчення проблем кластеризації. Досліджено комплексні проблеми формування та функціонування мережевих виробничих систем-кластерів у контексті сучасних теорій економічного розвитку. Всебічно аналізуються процеси розвитку таких систем в умовах глобальної економіки. В історичному та економічному аспектах розглядається еволюція концептуальних основ ділового партнерства та його мережевої структури. Проводиться порівняльний економічний аналіз тенденцій розвитку та специфіки численних мережевих структур, що діють у розвинутих країнах та в тих, що розвиваються. З’ясовано проблеми самодостатності кластерних механізмів, які дозволяють долати кризові явища, ефективніше розв’язувати соціально-економічні проблеми як на муніципальному та регіональному, так і національному рівнях.

Книга рекомендується для широкого загалу економістів, науковців, фахівців з проблем управління, викладачів, аспірантів та студентів.

Відповідальний редактор — академік НАН України І.І. ЛУКІНОВ


Рецензенти:

Л.К. БЕСЧАСНИЙ, чл.-кор. НАН України, д-р екон.наук, проф.

А.І. ДАНИЛЕНКО. заслужений економіст України, д-р екон.наук, проф.

А.С. ФІЛІПЕНКО, д-р екон.наук, проф.

Рекомендовано до друку вченою радою Об’єднаного інституту економіки НАН України, протокол № З, постанова № 11 від 12.03.04.

Всі права захищені. Жодна частина цієї книги не може бути відтворена в якій би то не було формі та якими б то не було засобами без письмового дозволу власника авторських прав.

ISBN 966-581-477-Х        
ББК 65.5
© С. І. Соколенко, 2004