Skip to content

Звіт про діяльність Секції розвитку конкурентоспроможності економіки на основі кластерної моделі Спілки Економістів України. 2012 р.

ЗВІТ про діяльність Секції розвитку конкурентоспроможності економіки на основі кластерної моделі Спілки Економістів України (СЕУ) за 2012 рік
(науковий керівник – Член Правління СЕУ, академік УАН, к.е.н., Соколенко С.І.)

У звітному періоді члени Секції брали участь в розробці стратегії інноваційного розвитку економіки України, у проведенні аналізу проектів довгострокового економічного розвитку окремих регіонів України, а також в розробці стратегій інноваційного розвитку цих регіонів на основі новітніх алгоритмів управління. Протягом року в Україні було напрацьовано багато нормативних документів з цього напрямку. В більшості випадків редакція положень щодо новітнього управління механізмами розвитку була сформульована на застарілій системі управління, яка продовжує діяти. Це стосується внесення змін до закону «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» та Закону «Про інноваційну діяльність», прийнятих у 2012 році. Встановлені в них деякі норми, нажаль, не спроможні змінити існуючі в Україні негативні тенденції в економіці.

Головними недоліками є відсутність конкретних механізмів забезпечення інноваційного розвитку, в першу чергу, відсутність порядку залучення організаційного ресурсу як складової радикальних інновацій з відповідними алгоритмами прийняття та реалізації управлінських рішень, адекватних вимогам внутрішнього та зовнішнього середовища. Розробка й запровадження новітніх ефективних стратегій інноваційного розвитку, в першу чергу на основі поступового формування інноваційних кластерів, як територіальних об’єктів економічного зростання регіонів, є вкрай актуальною для України. Вони е альтернативою традиційному командно-галузевому промисловому управлінню, яке давно себе вичерпало.

Ефективність реалізації існуючої стратегії інноваційного розвитку в Україні сьогодні є вкрай низькою, свідком чого є її значне відставання від інших держав в різноманітних рейтингах конкурентоспроможності. 2012 рік став роком демонстрування в’ялості національної економіки, що рухалась в зворотному від ліберальної економіки напрямку. Продовжувалось фінансування науки за залишковим принципом, одночасно зменшилась кількість працівників у наукових організаціях України. Лише 10% розробок і винаходів українських вчених впроваджувалось у широке виробництво. Система державної підтримки інноваційних процесів в Україні згідно з внесеними останніми поправками до вітчизняного законодавства залишається налаштованою на забезпечення потреб командно-адміністративної лінійної організації управління відомчого типу. Проте, як свідчать інноваційні ініціативи а регіонах, що базуються на розробці і формуванні виробничих кластерів, обговорення в академічних установах, університетах в регіонах шляхів подолання таких доволі серйозних викликів, від яких українська економіка може захлинутися, альтернативною цьому негативному сценарію може бути тільки реальний перехід України на інноваційний шлях розвитку, становлення її як високотехнологічної держави світу. Підготовлена для захисту країни від глобальної економічної кризи «Державна програма активізації розвитку економіки на 2013 – 2014 роки», а також схвалений урядом законопроект про надання пільг індустріальним паркам дають надію на те, що існуючий науковий потенціал можна ефективно задіяти на основі сучасних інноваційних підходів. Оскільки Україна залишається однією з найпотужніших наукових держав європейського континенту, а українські науковці з багатьох напрямків світового наукового пошуку усе ще перебувають на передових позиціях, є серйозні підстави вважати, що заплановане на наступні два роки формування десяти індустріальних парків з використанням кластерної моделі дозволить підняти конкурентоздатність економіки, зменшити обсяги імпорту, створити нові робочі місця, об’єднати в цих структурах зусилля влади, бізнесу, науки, освіти, громадських організацій.

У згаданій програмі, планах створення десяти індустріальних парків, а також в стратегіях інноваційного розвитку економіки регіонів, в першу чергу, планується сприяння створенню нових, заснованих на передових технологіях виробництв у існуючих галузях економіки (гірничо-металургійному комплексі, хімічної і нафтохімічної промисловості та агропромисловому комплексі), які формують основу вітчизняної індустріальної бази. В парках планується також форсований розвиток високотехнологічних галузей (ІТ – індустрії, авто-, авіа-, суднобудування, сільськогосподарського машинобудування, фармацевтичної промисловості, виробництва медичної техніки),

Головною проблемою розвитку економіки України є надзвичайна розбалансованість її системи, некерованість як в адміністративному розумінні, так і в сфері дії економічних законів. Вирішення цієї проблеми залежить від впровадження в Україні нової регіональної економічної політики на кластерній основі, політики регіонального саморозвитку, в основі якої закладається можливість досягнення економічної збалансованості в першу чергу в складі самих низових територіальних рівнів (села, району, міста), що дозволить забезпечити збалансованість функціонування економіки в цілому в державі. Кластери в складі територій передбачають комплексний розвиток усіх елементів розвитку їх економіки з орієнтуванням на максимальний економічний і соціальний ефект.

З подальшим розвитком кластеризації економіки України основу регіональної кластерної економічної політики саморозвитку буде визначати безпосередня розробка територіальних кластерних бізнес-моделей, які на відміну від колишніх планів соціально-економічного розвитку з їх розрізненими та незв’язаними між собою статистичними плановими показниками передбачають установлення необхідних пропорцій і взаємозв’язків між найважливішими параметрами функціонування економіки територій і діючих в їх складі ринкових структур, які можуть дати найбільш високі конкретні економічні результати.

Науковцями Секції в 2012 році було проведено таку роботу:

В кінці 2011 р. та початку 2012 р. був розроблений та впроваджений в дію сайт «Українські кластери» – www.ucluster.org, який швидко став популярним, бо доносить до бажаючих досвід формування промислових кластерів як і Україні, так і в світі, дозволяє початківцям задати запитання щодо специфіки проектування та організації роботи кластерних об’єднань на локальному, регіональному та транскордонних рівнях.

Січень – березень 2012 р.
В цей період найбільш вагомою була участь представників Секції в роботі експертних груп Верховної ради України по підготовці проектів законодавчих актів щодо розвитку інноваційно-інвестицийної моделі економіки, в т.ч. в роботі експертної групи по соціально-економічному розвитку (модератор – Сергієнко В.І.) та в роботі експертної групи зі створення індустріальних парків (модератор Каськів В.Р.).

Членами Секції було підготовлено декілька проектів Концепції кластеризації економіки України та її окремих регіонів (в т.ч. Прикарпаття, Слобожанщини – Суми, Одещини, Миколаївської області, Севастополя, Кіровоградської області та ін.). В розроблених проектах висвітлювались такі питання:
– подолання економічної кризи та перехід до сталого розвитку на основі кластерів;
– розвиток національних кластерів альтернативної енергетики, біотехнологій, водопостачання;
– формування фінансового сектору економіки України на основі кластерного підходу.

Відповідні матеріали від керівництва СЕУ, ТППУ та УАЕМ були подані керівництву Міністерства Економічного розвитку та торгівлі (п. Порошенку П.О.) та в Верховну Раду України Голові Ради конкурентоспроможності України (п. Полунєєву Ю.В.) в лютому 2012 р.

06.02.12р. – Виступ в Інституті підготовки кадрів Мінпромполітики України на тему «Трансформація менеджменту в ринкових умовах».

01.03.12р. – участь у роботі Круглого столу в Інституті Законодавства Верховної Ради України на тему: «Фундаментальні наукові дослідження як базова складова інноваційного циклу» (модератор – Сергієнко В.І.);

20.03.12р. – участь у роботі Круглого столу на тему: «Вітчизняна індустрія дитячого харчування: сучасний стан та перспективні напрямки розвитку», що проводився в рамках XVI Міжнародного форуму товарів для дітей «BABY EXPO’2012» в м. Києві.

28.03.12р. – участь у роботі Круглого столу в Інституті Законодавства Верховної Ради України на тему: «Проблеми формування промислової політики України» (модератор – Сергієнко В.І.);

29.03.12р. – участь у роботі Круглого столу в Інституті міжнародних відносин Київського національного Університету ім. Т.Г. Шевченко на тему: «Кластерні утворення в ЄС: досвід для України» (модератор – Филипенко А.С.). Тема нашого виступу: «Динаміка та специфіка кластеризації економіки регіонів України».

Квітень – травень 2012 р.

В цей період за науково методологічною допомогою працівників Секції активізувалось робота кластера бджолярів Мелітопольського та інших районів Запорізької області, де запропоновано було новий підхід до розвитку бджолярства. Почалось успішно впроваджуватись в регіоні співробітництво бджолярів з сільським зеленим туризмом. Великим попитом у відпочиваючих почала користуватись терапевтична процедура – так званий «сон на вуликах» та біокорекція організму з допомогою бджіл, що впроваджувались фахівцями Запорізького медичного університету. Новим кроком у розвитку бджолярства в регіоні стало виготовлення полістирольних вуликів. Традицією також стало проведення у Мелітополі кожної суботи ярмарок меду та інших продуктів бджолярства. Суттєвою була також активізація співробітництва медового кластеру з діючими кластерами країн-сусідів України.

04.04.12р. – участь у роботі Круглого столу в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президенті України на тему: «Трансформація менеджменту в мінливих умовах ринку». Наш виступ на тему: «Ринкова економіка на основі виробничих кластерів».

11.04.12р. – участь у роботі Круглого столу в Інституті Законодавства Верховної Ради України на тему: «Особливості здійснення державно-приватного партнерства в Україні» (модератор – Сергієнко В.І.).

23.05.12р. – участь у роботі Круглого столу в Інституті Законодавства Верховної Ради України на тему: «Індекси рівня у системі програмування соціально-економічного розвитку України» (модератор – Сергієнко В.І.). Виступ Соколенка С.І. на тему: «Аспекти використання міжнародних порівняльних досліджень в програмуванні соціально-економічного розвитку України».

29.05.12р. – участь у роботі Круглого столу в Будинку профспілок України на тему: «Трансформація менеджменту в мінливих умовах ринку» (модератор – Алимов О.М.). Виступ Соколенка С.І. на тему: «Проблеми впровадження інновацій в умовах трансформації економіки».

Червень-серпень 2012 р.

В умовах загострення соціальних, економічних, політичних проблем, збільшення регіональних диспропорцій в регіонах постійно загострювалась потреба пошуку можливих шляхів нейтралізації цих явищ, все більш поширювалось прагнення реалізації стратегії інноваційного розвитку. Апогеєм активності громадської думки в боротьбі за інноваційність стало проведення VI Міжнародної науково-практичної конференції 21-22.06.12 р. в м. Севастополі на тему «Кластерний підхід до управління та розвитку регіонів». Завдяки зусиллям Торгово-промислових палат регіонів та активістам бізнес-асоціацій кластерні об’єднання були сформовані в більшості регіонів України. На основі доповідей та пропозицій регіонів-лідерів кластеризації, в першу чергу, Севастополя, Слобожанщини, Прикарпаття, Донеччини, Причорномор’я конференція запропонувала наступне:
– активізувати підготовку законодавчих актів з розвитку промислового комплексу і підприємництва на основі кластерної моделі, стимулювати розвиток кластерів на умовах пільгового оподаткування, ліцензування, розвитку інститутів підтримки кластерів;
– забезпечити впровадження в сферу освіти навчальних програм з підготовки та перепідготовки фахівців, які беруть участь в розробці та розвитку кластерних структур;
– сприяти створенню інформаційно-аналітичної системи поширення інформації про досвід кластеризації на регіональному та національному рівнях;
– сприяти розширенню участі українських кластерів у відповідних міжнародних кластерних об’єднаннях;
– сприяти розвитку кластерного підходу в рамках реалізації програм державно-приватного партнерства.

Перелік представлених на конференції діючих кластерів
1. Хмельницький будівельний кластер
2. Хмельницький швейний кластер
3. Кам’янець-Подільський туристичний кластер
4. Кластер сільського туризму «Оберіг» (смт. Гриців, Хмельницька обл.)
5. Інноваційно-інвестиційний кластер (м. Тернопіль)
6. Вінницький переробно-харчовий кластер
7. Кластер виробництва сувенірів «Сузір’я» (Івано-Франківська обл.)
8. Кластер ліжникарства (Івано-Франківська обл.)
9. Транспортно-логістичний кластер (Закарпаття)
10. Туристський кластер «Сім чудес України» (Чернівецька обл.)
11. Львівський кластер ІТ та бізнес послуг
12. Кластер біотехнологій (м. Львів)
13. Кластери в м. Севастополь («Енергозбереження», «Продукти моря», «Водозабезпечення», «Байдари – Тур», «Вторма-Кластер», «Інтелект-ресурс», «Євростандарт UA»).
14. Транспортно-логістичний кластер «Південні ворота України» (м. Херсон)
15. Кластер «Транзитний потенціал України» (м. Одеса)
16. Кластери Придунав’я
17. Кластери Миколаївської обл.
18. Кластер деревообробки (Рокітнівський р-н Рівненської обл.)
19. Лісовий кластер (Рівненська обл.)
20. Туристсько-рекреаційний кластер (Рівненська обл.)
21. Національний інноваційний кластер «Нові технології природокористування» (м. Донецьк)
22. Транскордонний нанокластер (м. Луганськ)
23. Національний інноваційний кластер «Нові машини та будівельний кластер (м. Дніпропетровськ)
24. Харчовий кластер «Купуй Запорізьке. Обирай своє» (м. Запоріжжя)
25. Медовий кластер «Бджола не знає кордонів» (м. Мелітополь)
26. Інноваційний технологічний кластер «Агробум» (м. Мелітополь)
27. Регіональний кластер екологічно чистої продукції (Полтавська обл.)
28. Сумський кластер екологічно чистої продукції АПК
29. Сумський будівельний кластер
30. Харківський технопарк «Технополіс»
31. Національний інноваційний кластер «Енергетика сталого розвитку» (м. Київ, Політехніка)
32. Національний інноваційний кластер «Технології інноваційного суспільства» (м. Київ, Політехніка)
33. Національний інноваційний кластер «Інноваційна культура суспільства» (м. Київ, КНУ ім. Шевченка)
34. Національний інноваційний кластер «Нові продукти харчування» (Київська обл.).

Вересень 2012 р.

06.09.12р. – відвідання Міжнародної Агропромислової виставки «Агро-2012» та участь у спільній з Комітетом НТЕРС нараді з обговорення можливостей ефективного розвитку агропромкомплексу України на основі кластерної моделі виробництва.

21.09.12р. – участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Раціональне використання водних ресурсів як фактор забезпечення національної безпеки України» та сьомого Пленуму Спілки економістів України, на яких від Секції було представлено дослідження «Кластерний підхід до реалізації стратегії ефективного використання водних ресурсів в регіонах України». В проведенні дослідження протягом декілька місяців брали участь представники всіх регіонів країни, шукаючи найбільш ефективні напрями кластеризації в сфері використання водних ресурсів. Пленум СЕУ у своїх рекомендаціях, беручи до уваги світовий досвід, пропонував розробити стратегію і програми довгострокового розвитку до 2050 р. кластерних об’єднань у таких напрямах:
– постачання чистої питної води та очистки стоків;
– аграрно-енергетичних ресурсів;
– вирощування риби, риболовлі і рибопереробки, аквакультури в морі та річкових водоймищах;
– водної транспортної логістики і портового господарства;
– суднобудування і судноремонту;
– водного туризму та санаторно-рекреаційного комплексу;
– добування корисних копалин з морського шельфу.

Крім того, серед інших пропозицій Пленум СЕУ пропонував створення Національної Ради конкурентоспроможності України при Президенті України та відповідних Рад конкурентоспроможності регіонів, які б забезпечили розробку та реалізацію стратегії інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності країни, регіонів, міст та територій, в тому числі і в напрямку оптимізації використання водних ресурсів.

24.09.12р. – участь у роботі науково-практичного семінару з проблем стимулювання співробітництва між країнами Чорноморського басейну, фінансування проектів як у державному, так і приватному секторах, а також прискорення реформ у фінансовому секторі в рамках візиту до України делегації Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР).

25.09.12р. – участь у роботі науково-практичного семінару «Малий бізнес: нормативно-правове забезпечення господарської діяльності, особливості оподаткування» в Академії фінансового управління Мінфіну України.

26.09.12р. – участь у роботі Регіональної науково-практичної конференції на тему «Кластерний підхід для інноваційного управління розвитком бізнесу та економіки в Сумському регіоні» від Секції з доповіддю виступив Соколенко С.І. на тему «Кластери – інноваційний підхід до управління Бізнесом та економікою в Україні». Для вирішення комплексу проблем пов’язаних з формуванням регіональної кластерної політики учасники конференції вирішили створити робочу групу з представників ОДА, Фонду підтримки підприємництва, громадських організацій. На робочу групу покладено розробку стратегії розвитку малого і середнього бізнесу Сумської області на основі кластерів.

28.09.12р. – участь у роботі Круглого столу Запорізького національного університету на тему «Інтеграція освіти, науки і бізнесу», в якому обговорювались вже діючі та перспективні для розвитку інноваційні кластери регіону.

Жовтень 2012 р.

11.10.12р. – участь у роботі Круглого столу на тему «Пріоритети політики імпортозаміщення у стратегії модернізації промисловості України». Робота проводилась в Національному інституті стратегічних досліджень за участю представників Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерств України, НАНУ, громадських організацій. Від Секції з доповіддю «Кластер як організаційно-економічна модель підвищення конкурентоздатності і скорочення імпортної залежності» виступив Соколенко С.І.

15.-17.10.2012р. – участь у Міжнародному Фармацевтичному Форумі і дискусіях з проблем державного регулювання фарміндустрії, оптимізації зусиль та реформування системи лікарняного забезпечення на основі досвіду країн ЄС.

24.10.12р. – участь у бізнес-зустрічі з представниками Польських фірм «GREENEVO» з метою залучення українських компаній у відомий проект GREENEVO «Акселератор зелених технологій». В рамках цього проекту в економіку впроваджуються технології переробки відходів, системи ефективного використання електроенергії, тепла, води і газу.

Листопад 2012 р.

07.11.12р. – участь у роботі Національної конференції на тему «Якісна питна вода – народу України», що проводилась в Міжнародному виставковому центрі (м. Київ) Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України разом з Асоціацією «Питна вода України». Членами Секції був поданий проект резолюції Конференції, в якому пропонувався план модернізації системи водопостачання до 2020 р. з використанням кластерних об’єднань.

15.11.12р. – участь в засіданні Правління Київської міської асоціації роботодавців та Київської міської асоціації промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку – Асоціації «Київ», в якому з пропозиціями «Підвищення конкурентоспроможності економіки України і регіонів на основі розвитку інноваційних кластерів» виступив Соколенко С.І. Внесено пропозицію щодо поновлення співпраці України з головним методологом системи ООН з кластерів – ЮНИДО та підтримку ініціативи створення громадської організації «Кластерний Альянс України».

22.11.12р. – участь у роботі тематичного Круглого столу підприємців Санкт-Петербургу і Києва у зв’язку з прибуттям в Україну культурно-ділової місії Санкт-Петербургу для обговорення перспектив взаємодії російських та українських ділових кіл на майбутнє. Аудиторія виявила найбільшу зацікавленість щодо сучасного досвіду впровадження в Санкт- Петербурзі кластерних структур в енергозбереженні, суднобудівництві, транспортній логістиці.

23-24.11.12р. – участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком» та з’їзді Всеукраїнської спілки вчених-економістів в м. Києві, в Українському Домі. Від Секції була подана доповідь «Підвищення конкурентоспроможності економіки України і регіонів на основі розвитку інноваційних кластерів».

29.11.12р. – участь в семінарі-тренингу Асоціації «Кластер «Продукти моря» та GIZ – Німецького бюро міжнародного співробітництва на тему «Як бути більш пізнаванним і конкурентоспроможним», куди були запрошені представники різних кластерних структур регіону з метою підвищення ефективності в маркетингу, PR-діяльності, мінімізації витрат на просування кластерами своїх товарів на світові ринки.

30.11.12р. – участь в робочій нараді Інституту регіональних досліджень НАНУ (м. Львів) з проблем формування інфраструктурної складової економічних систем для удосконалення управління процесами кластерного розвитку регіону.

Грудень 2012 р.

06.12.12р. – участь у Бізнес-форумі Центральноєвропейської ініціативи, що проводився у м. Києві за каденції головування України у ЦЄІ на тему: «Розвиток малого і середнього бізнесу: Досвід ЦЄІ до і після створення ЄС».

08.12.12р. – участь в засіданнях VIII з’їзду Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в м. Києві, на яких членами Секції були внесені пропозиції до Стратегії розвитку ВГО АППУ на 2013-2015 роки.

13.12.12р. – участь у роботі Круглого столу на тему: «Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності» в Національному Інституті Стратегічних Досліджень, на якому від Секції з пропозиціями щодо розробки стратегії та концепції довгострокового розвитку економіки на кластерній основі виступив Соколенко С.І.

19.12.12р. – участь у панельній дискусії «Інвестиційний розвиток регіонів: шляхи забезпечення дієвості», яка проводилась в рамках підсумкової конференції Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України в приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український Дім». Членами Секції були подані відповідні пропозиції щодо підвищення рівня реалізації національних проектів.

19.12.12р. – участь у роботі Круглого столу на тему: Організаційно-економічні інструменти державної аграрної політики в Україні», який проводився в Національному Інституті стратегічних досліджень за участю представників Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, інститутів НАНУ, громадських організацій. Від Секції були подані пропозиції щодо стратегічних напрямів сучасної державної аграрної політики в Україні та перспектив розвитку агропромислового виробництва на кооперативних та кластерних засадах.

22.12.12р. – участь в підсумковому Круглому Столі в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова безпека і стратегічний розвиток держави», що проводився в м. Києві Всеукраїнською Спілкою вчених-економістів спільно з відповідними міністерствами та НАНУ України.

Керівник Секції
Академік УАН Соколенко С. І.