Skip to content

Пропозиції Засідання Правління Асоціації роботодавців

Засідання Правління Асоціації роботодавців в м. Києві
15 листопада 2012 р.

Пропозиції «Підвищення конкурентоспроможності економіки України і регіонів на основі розвитку інноваційних кластерів»

С.І. Соколенко
Президент Міжнародної Фундації сприяння ринку,
Член Президії Спілки економістів України,
Радник Президента ТППУ,
Голова Правління ВАТ «Укрімпекс»

Розглянувши перспективи і шляхи впровадження нових організаційно-економічних технологій управління територіальним розвитком на основі створення промислових кластерів та інших мережевих виробничих систем, учасники засідання відзначають важливість і актуальність для України використання світового й вітчизняного досвіду впровадження нових виробничих систем для забезпечення економічного розвитку регіонів.

Світовий економічний досвід останніх двох десятиліть свідчить про високу ефективність діяльності кластерів, які є територіальними об’єднаннями взаємопов’язаних підприємств і установ у межах відповідних промислових регіонів.
Кожна країна шукає оптимальний підхід до модернізації своєї економіки на кластерній основі. Специфіка процесу полягає в тому, що кожний регіон, місто, територія мають свої особливі неповторні умови для кластерного розвитку, що базується на об’єднанні природних, соціальних, економічних, культурних та інших інтересів. Велику роль у цьому процесі відіграє держава, що має сприяти і створювати умови для консолідації зусиль на основі інновацій.

Перехід на кластерний розвиток економіки потребує розробки довгострокової стратегії інституціональних реформ, координації і взаємодії влади – бізнесу – науки, широкої підготовки кадрів інноваційно-орієнтованих лідерів, менеджерів, фахових працівників.
Відомо, що в умовах глобалізації вже не фізичні ресурси чи фінансові можливості формують процвітаюче суспільство, а людський капітал. Працівники в структурах різних напрямів кластерної системи мають бути освіченими, спроможними долати труднощі, вільно співпрацювати з широким колом представників поріднених організацій, які вступили до кластеру. Такий людський капітал має бути спроможним до постійного удосконалення в діяльності своєї організації на усіх рівнях, починаючи з лідерів, менеджерів до самої наймолодошої ланки працівників.

Учасники наради вважають за доцільне висловити такі рекомендації:
1. Створити при Президенті України Національну Раду Конкурентоспроможності України та відповідні Ради конкурентоспроможності регіонів, які б забезпечили розробку та реалізацію стратегії інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності країни, міст та територій.
2. При Верховній Раді України створити комісію по розвитку інтеграційних соціально-економічних структур (промислових, науково-технологічних та бізнес-парків, вільних економічних зон та спеціальних зон економічного та технологічного розвитку, high-tech парків, кластерів). Покласти на комісію розробку проектів, необхідних законодавчих актів та надання новим структурам необхідних прав та переваг для розвитку.
3. Кабінету Міністрів України забезпечити координацію діяльності міністерств та відомств по здійсненню програми інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності національної економіки країни та її окремих регіонів. Розробити програму розвитку інноваційних промислових кластерів, в якій передбачити систему заохочення учасників та відповідні додаткові пільги, спрямовані на збільшення надходжень прямих іноземних інвестицій, створення нових робочих місць та зменшення обсягу імміграції молоді та кваліфікованої робочої сили.
4. Найближчим часом розробити Національну програму підвищення конкурентоспроможності економіки на базі нових виробничих систем, включаючи відповідні регіональні, муніципальні програми децентралізації та реструктуризації економіки. Передбачити в програмі заходи по лібералізації та інституціоналізації економічних структур як на загальнонаціональному, так і регіональному рівнях.
5. Закликати носіїв прав законодавчої ініціативи спрямувати законотворчу роботу на створення норм і правил активного сприяння й стимулювання у регіонах розвитку нових виробничих систем на основі кластерів.
6. Створити Національну науково-методичну раду з регіональними відділеннями з питань формування нових виробничих систем на основі кластерної моделі. Об’єднати в цій раді провідних вчених, фахівців, практиків та представників влади.
Покласти на науково-методичну раду:
– проведення досліджень фактично існуючих у регіонах неформальних потенційних кластерів, які за належної підтримки мають перетворитись на успішні виробничі системи;
– вивчення регіональних умов, які дають можливість формувати нові інноваційні мережеві системи – кластери – з метою розробки й впровадження в регіонах високих технологій (телекомунікації, програмне забезпечення, мікроелектроніка, інформатика, біотехнологія та ін.);
– пошуки шляхів формування кластерних об’єднань у депресивних регіонах на основі використання місцевих природних, людських і фінансових ресурсів.
7. Надати більше прав регіонам та підтримати їх ініціативи по розвитку та використанню економічного, природного та інтелектуального потенціалу, створенню регіональних інноваційних систем на основі регіональних кластерів.
8. Мінфіну України , НБУ, обласним адміністраціям, комерційним банкам та кредитно-інвестиційним організаціям:
– всебічно вивчити світовий досвід мобілізації місцевих фінансових джерел та безперешкодного залучення зовнішніх інвестицій (грантів, кредитів, субсидій) для забезпечення створення та розвитку нових виробничих систем у регіонах, всебічно сприяти цьому процесові.
9. Поновити співпрацю України з ЮНІДО – головним методологом системи ООН по соціально-економічному розвитку економік країн світу на кластерній основі.
10. Галузевим міністерствам і відомствам за допомогою МЗС України створити можливості для участі українських кластерних об’єднань в європейських регіональних та інших міжнародних кластерних альянсах з метою збільшення експорту продукції та послуг, завоювання для України нових технологічних ніш на глобальних ринках.
11. Залучити для розробки стратегії інноваційного розвитку та її реалізації ділові асоціації, ТППУ, УСПП та інші професійні громадські організації, що має сприяти підвищенню рівня партнерських відносин та довіри між учасниками нових інноваційних об’єднань.
12. Створити систему навчання потенційних учасників нових інтеграційних систем, як через традиційні освітні установи, так і шляхом створення спеціалізованих бізнес-інкубаторів, науково-технологічних парків.
13. Створити інформаційно-аналітичну систему для обслуговування учасників мережевих кластерних об’єднань та для всіх бажаючих до них приєднатись. Для цього утворити відповідні регіональні інформаційно-аналітичні центри, які б здійснювали постійний моніторинг розвитку кластерів та розповсюджували їх позитивний досвід.
14. Підготувати необхідні інструктивні та пояснювальні матеріали з проблем розвитку мереж і кластерів для їх розповсюдження серед учасників
кластерних об’єднань та кандидатів на участь в них.
15. Підтримати ініціативи створення громадської організації «Кластерний альянс України», завданням якого має бути активізація та інтернаціоналізація діяльності існуючих та формування нових кластерних об’єднань в усіх регіонах України.
16. Залучити пресу та інші засоби масової інформації до широкої просвітницької діяльності серед підприємницьких кіл, а також до висвітлення ходу реалізації стратегії інноваційного розвитку та стану формування окремих інноваційних кластерів, їх поточних проблем та досягнень.
При формуванні та реалізації стратегії кластерної політики в Україні слід враховувати, що при всій різноманітності напрямків і форм державної підтримки інноваційних кластерів уряд не керує кластерами, а створює умови стимулювання їх розвитку. Слід враховувати і те, що кожний регіон, кожне місто мають право на самостійне визначення пріоритетів свого кластерного розвитку.