Skip to content

Створення міжнародних кластерів у галузі зеленого туризму (частина третя)

Сучасна концепція розвитку сільського зеленого туризму України

Розвиток туризму в регіоні – це розвиток туристської індустрії даної території як складного комплексу міжгалузевих взаємовідносин. Щоб бути конкурентоспроможною туристська індустрія не може розвиватись стихійно. Вона потребує уважного та кваліфікованого управління.

Алгоритм створення програми розвитку туризму (в т.ч. СЗТ) на конкретній території:
1-й крок: Визначення туристського потенціалу території:
– ревізія існуючих туристских ресурсів;
– порівняння (SWOT-аналіз) існуючого комплексу туристських ресурсів з туристським ринком регіону, країни й світу, щоб зрозуміти, на яку нішу можливо розраховувати в перспективі.

2-й крок: Вибір стратегії розвитку пріоритетних видів туризму, виходячи з:
– атрактивності туристських ресурсів;
– потенціалу маркетингового позиціювання;
– рівня розвитку комунікацій усередині території;
– транспортної близькості по відношенню до головних цільових ринків;
– умови, що існують для формування туристичних кластерів.

Що таке туристичний кластер?

Це сконцентрована на певній території група взаємопов‘язаних підприємств і структур туристської індустрії та інших пов‘язаних з нею галузей (транспорта, зв‘язку, охорони здоров‘я та інші), які взаємодіють і взаємодоповнюють один одного при створенні комплексного туристського продукта території.

Туристський кластер – це відносно компактна територія зростання туристської індустрії, що характеризується певною туристською спеціалізацією. При цьому особливо важлива атрактивна (приваблива) складова кластеру. Не менше значення мають також транспортні комунікації усередині туристичного кластеру, і що особливо важливо – зовнішні комунікації, які забезпечують транспортну близькість (доступність) по відношенню до головних цільових ринків.

3-й крок: Програма розвитку туристських кластерів території, що
включає  поетапні складові:
-проекти (заходи) по розвитку основної атрактивної складової кластеру;
-проекти (заходи) по розвитку ефективної системи комунікацій і взаємодії між підприємствами туріндустрії;
-проекти (заходи) по розвитку інфраструктури кластера (інженерної, кадрової, інституціональної);
-проекти (заходи) по розвитку транспортної складової кластера, яка забезпечує вихід на головні цільові ринки.

4-й крок: Інвестиційні проекти, які необхідні для розвитку кластера.
Обов‘язки інвестора:
-досягнення цілей проекту з точки зору його ролі в кластері;
-дотримання строків реалізації проекту;
-забезпечення економічного ефекту;
-забезпечення соціального ефекту (робочі місця, податки, ін.)

Обов‘язки адміністрації:
-підготовка інвестиційного майданчика (повна документація з питань прав власності, умов користування земельною ділянкою, відомостей про існуючі комунікації, наявність ризиків);
-прозора, послідовна система необхідних погоджень з органами державної влади;
-система заходів підтримки проекта (пільги на податок на землю, обов‘язки по забезпеченню комунікацій, відсутність обтяжень).

5-й крок: Реалізація Програми (проведення регулярного мониторингу на усіх етапах)

Резюме
На формування подібного кластера туризму (СЗТ) потрібно 2-3 роки. В сучасних умовах формування таких кластерів виправдано та доцільно. Перший досвід кластерів СЗТ на Поділлі, в Прикарпатті, Севастополі свідчить про перспективність такого розвитку.