Skip to content

Список литературы

1. Закон України «Про інноваційну діяльність», Урядовий кур’єр, 2002, – №143.
2. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів», Урядовий кур’єр, 2005, – №11.
3. Комплексна Програма розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2009-2010 роки, Рішення обласної ради №2 від 26.02.2009.
4. «Стратегія розвитку Запорізького регіону до 2015 року», ЭСКО, №1, 2008.
5. Концепція розвитку національної інноваційної системи. Розпорядження КМ України №680-р від 17.06.2009 р., Урядовий кур’єр, 2009. – №114.
6. Україна – 2020. Стратегія національної модернізації (проект) – 2009.
7. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (проект) – 2009 р.
8. Статистичний щорічник Запорізької області за 2006 рік, м. Запоріжжя, 2007.
9. Запорізька область у цифрах, 2009, м. Запоріжжя, 2010р.
10. Про затвердження Основних напрямків реалізації державної політики зайнятості на 2010-2011 роки/ Постанова КМ України від 8 вересня 2010 р. №831.
11. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення. О. І. Амоша та ін. – Донецьк, ІЕП НАНУ, 2007.
12. Череп А. В., Рукомасова І. М. Передумови і перспективи формування кластерів як фактору посилення конкурентоспроможності Запорізького регіону, Вісник Хмельницького Національного університету 2010, №1.
13. Геєц В. Трансформационные преобразования в Украине: переосмысливая пройденное и думая о будущем.// Общество и экономика, 2006, №3.
14. Кирсанов Д., Удова Л. Кластеризация экономической деятельности и обслуживания как инструмент устойчивого развития сельских территорий.// Экономика Украины, 2009, №10.
15. Лех І., Могильний С., Назаренко В. Досвід стратегічного планування розвитку Запорізької області із залученням громади, Київ, «КІС», 2008.
16. Оскольский В. О перспективах становления конкурентоспособной региональной экономики. // Экономика Украины, 2007, – №12.
17. Роль регіональних центрів інноваційного розвитку у забезпеченні реалізації державної політики в інноваційній сфері./ Матеріали наук.-практ. конференції (Київ, 10.12.2009).
18. Дослідження інвестиційно-інноваційного пріоритету розвитку Запорізької області./ Проект з регіонального врядування та розвитку – Україна, м. Запоріжжя, 2007.
19. Економічна політика в Україні: вихід з кризи та перехід на шлях інноваційного розвитку, Матеріали ІІ Пленуму Спілки економістів України та Всеукраїнської науково-практичної конференції. – За загальною редакцією В.В. Оскольського – Київ, 2010. – с.364.
20. Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2009 рік, Київ – 2010.
21. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці. – К.: Логос, 2004. – 848 с.: 190 іл.
22. World Economic Outlook. October 2009. Sustaining the Recovery.-Washington, DC: International Monetary Fund, 2009.
23. Asheim B., Isaksen A., Nauwelaers C., Todtling F., Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises, Edward Elgar Publishing, 2003.
24. Becattini G. From Marshall’s to the Italian “Industrial districts”. A Brief Critical Reconstruction [http://www.competitiveness.org/newsletter/files/becattini.pdf].
25. Porter Michael E. Cluster and Economic Policy // Harvard Business School Institute for strategy/ White Paper, November 2007: Rev.5.18.09.
26. Camagni R. On the concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? – Urban Studies.- Vol.39.- No 13.- 2002.- P.2395-2411.
27. Word Economic Situation and Perspectives 2009.- United Nations.- New York, 2009.- 160 p.- Режим доступу: http://www.un.org.